امروز : دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

امر به معروف و نهی از منکر

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر (6)

نخستین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر، انکار به قلب و اظهار ناراحتی است.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر (5)

نخست آن که این واجب شرعی بر خلاف سایر واجبات عبادی که بطور مطلق از ما خواسته شده و نمی‌توانیم تأثیر آن‌ها را مشخّص کنیم، دقیقاً مشروط و منوط به تأثیر است و لذا همواره این مسأله باید مدّ نظر باشد.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر (4)

موقعیّت شناسی و فرصت شناسی یکی از رموز موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر 3

یکی از مواردی که مراعات آن در امر به معروف و نهی از منکر ضروری است، توجّه به جنسیّت مخاطب می باشد.
واجب فراموش شده:

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر3

یکی از مهمّ ترین مسائل در امر به معروف و نهی از منکر، مخاطب و شناخت اوست.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر 3

گر چه تمامی گناهان از آن جهت که سرپیچی از فرامین خداوند متعال هستند، بزرگ می باشند امّا با توجّه به خصوصیّات ذاتی و تبعات مختلف و آثار گوناگونی که در آن‌ها وجود دارد، می توان حدس زد که گناهان با هم یکسان نیستند.
واجب فراموش شده:

اصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر

عقاید و باورها زمینه بروز رفتارها را فراهم می آورند و هر انسانی بر اساس نوع نگاهی که به خدا، انسان، جهان پس از مرگ و ... دارد، رفتارهای مختلفی از او سر می‌زند.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر 2

رخی معروف ها ریشه و سرچشمه سایر معروف ها و نیکی ها بوده و برخی منکرها نیز ریشه و منشأ سایر منکرها و گناهان می باشند.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر

کی از معیارها در اولویّت بندی سطوح معروف و منکر، اولویّت بندی ای است که توسّط حاکم جامعه اسلامی ارائه می شود.
واجب فراموش شده

اصول موفّقیّت در امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر دارای لایه های متعدّدی است و آن چه اکنون انجام می شود، صرفاً پرداختن به لایه قشری و ظاهری این فریضه است ...
تبلیغات