چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

مدیر طالب

ای مدیران به عبث وِلوِله بر پا نکنید

نخوت و کبر به این منصب دنیا نکنید

مهربانی بنمایید به ارباب رجوع
بد زبانی بَرِ انظار، به آنها نکنید

این ریاست به شما چند صباحی ماند
زندگی می گذرد،خون به دل ما نکنید

نام نیکو بگذارید در این دار فنا
بر سر پُست و مقام این همه دعوا نکنید

این ریاست بُود ای دوست،چو لنگ حمام
پاچه خواری ز رییس رده بالا نکنید

پشت این میز دگر تهمت ناحق مزنید
نزد ارباب هنر غیبت شورا نکنید

کار شورا همه گویند که خوبست ولیک
پشت سر غیبت و بدگویی بی جا نکنید

انتقادی که اگر هست،بگویید مُدام
حرف حق را بزنید،این همه غوغا نکنید

شهر ما قدمت تاریخی زیبا دارد
چاره درد نمایید و مدارا نکنید

بهر این شهر که بن بست بُودکار کنید
کار، موکول به آینده و فردا نکنید

اعتبارات شما قسمت بیت المال است
هر سند پیش شما آمده امضا نکنید

گر که یک فرد ز مسئول شما گردد دزد
همه را در نظر جامعه رسوا نکنید

حرف حق گوش نمایید که «طالب» خوش گفت
نخوت و کبر به این منصب دنیا نکنید

طالب گلپایگانی

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 1300 و در روز چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت ۰۹:۴۶:۵۹
2024 copyright.