چاپ خبر

خبرگزاری بیان گلپایگان

انفعال و سکوت در برابر پورنوکراسی

به گزارش خبرگزاری بیان تسلط هوی نفس و برجسته سازی امیال نفسانی و دور کردن مردم از خواسته های واقعی از جمله راه کارهای عملی در جوامع غربی است تا از این طریق سیاستمداران با به اغوا بردن مردم کارهای نامشروع خود را پیش ببرند و ظاهرا این رویه که برپایه  تفکر مهندسی رضایت برای جذب مخاطبین و کارهای تبلیغاتی برای  تبدیل حاشیه برمتن از سوی یک طیف سیاسی ورشکسته والبته مخرب در کشور درحال پی گیریست که بدون توجه دستگاههای نظارتی در شهرستان عملیاتی شده و این حرکت مرموز از شکل گیری شورای شهر جدید شدت بیشتری به خود گرفته .

بر پایه تفکر مهندسی رضایت به دست اندر کاران یک جامعه یا کسانی که به دنبال جمع آوری رأى یا سیاسی کاری ویا انحراف افکار عمومی هستند چنین توصیه می کند که 《برو دنبال خواسته جمع ببین از چه چیز خوششان می آید همان را عمل کن》

به تعبیر دیگر ظاهرا عده ای رویکرد مشتری مداری به خود گرفته اند و برای جلب نظر افرادی که به دنبال هوی نفس و گسترش بی بند وباری در جامعه را دارند ،با امکانات بیت المال به جای رسیدگی به وضعیت مردم و وظیفه قانونی خود ماموریت دیگری برای خود تصور کرده و بدون اینکه توجه کنند در چه جامعه و در چه محیطی زندگی می کنند بدون در نظر گرفتن شرع و قانون با نرمالیزاسیون و عادی سازی ناهنجاریهای اجتماعی به بهانه شادی مردم ، افکار منحرف وخطر ناک خود را آرام آرام به پیش ببرند و عده ای متاسفانه به ظاهر متدین هم همراه خود کرده اند تا وجه مثبتی هم به برنامه های خود بدهند ولی این اعمال چیزی جز برجسته سازی هوی نفس مردم و یا اصطلاحا همان پورنوکراسی نیست که درحال پی گیریست .چند حرکت شورای شهر گلپایگان خصوصا برنامه شب گذشته آنها را نمی توان به راحتی از آن گذشت .

آیا برای شادی وشادابی مردم و حفظ نشاط در جامعه نمی توان راه کارهای دیگری را در نظر گرفت ؟؟

چرا برخی از اعضای شورای شهر انقدر اصرار دارند برخی هنجار شکنیها را نهادینه کنند؟؟؟

آیا تلاش عده ای بر این نیست که چنین القاء کنند که اکثریت جامعه خواستار چنین حرکات و ناهنجار و غیر شرعی وغیر قانونی هستند تا آرام آرام عده ای از افراد جامعه را که زمینه ناهنجاری دارند را سازماندهی کنند.تا هم به امیال خود برسند وهم فضای دینی و سالم شهرستان را در انظار به چهره دیگری تبدیل کنند ؟؟؟

این اقدامات در کنار برخی اقدامات دیگر که به بهانه بوم گردی و گردشگری در حال شکل گیریست حرکت معمول و عادی نیست ؟؟؟

آیا باید نشست و مشاهده کرد؟؟ آیا دستگاههای نظارتی با چنین سازوکارهای سازماندهی شده بیگانه اند؟؟ یا سیاست دیگری وجود دارد.؟؟؟!!!

چرا باید اجازه داد عده ای ابتدا ساختار شکنی بکنند و بعد وقتی واکنش متدینین و برخی مسولان دلسوز ، همانند ائمه  جمعه را دیدند ضمن،  مخالف نشان دادن آنها و جامعه مومنین نسبت به شادی ونشاط با جابجایی و مخشوش کردن واقعیت افکار خود را پیش ببرند .

اتفاقا دین و منادیان دین بیشترین تاکید بر حفظ شادابی وونشاط مردم را دارند و توصیه های اخلاقی و اسلامی زیادی وجود دارد ولی شادی ونشاط شبیه سازی دیسکوتکها و نای کلاپها نیست که برخی با سفر به پاتایا و تایلند ودبی دیده اند؟

محمد ولایتی

 

 

 

 

ثبت شده در سایت خبرگزاری بیان گلپایگان
کد خبر : 116711 و در روز جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۱:۰۷
2019 copyright.